تاریخ های کلیدی

 • آخرین مهلت ارسال کامل مقالات :30  / بهمن/ 1395
 • اعلام نتایج داوری مقالات : 2 / اسفند/ 1395
 • آخرین مهلت ثبت نام با تخفیف: 6 / اسفند/ 1395
 • زمان برگزاری کارگاه آموزشی: 9اسفند 1395 
 • زمان برگزاری همایش: 8 اسفند 1395

علوم و تکنولوژی هسته ای با پشت سرگذاشتن سال ها فعاليت چشم گیر علمی، جايگاه  كليدي خود را  در كشور از جوانب مختلف علمی و صنعتی پيدا نموده است. اين مجموعه ی عظيم در زمانهاي بحراني بعنوان يك بازوي توانا و مقتدر به ايفاء نقش محوري در كشور پرداخته است. هدف کلی اين همایش ارائه تازه های علمی و آخرين دستاوردهای علوم  و فناوریهای هسته ای در صنعت و تبادل نظر بين متخصصين هسته ای و سایر رشته ها در صنعت می باشد. بدین منظور اهداف زیر مد نظر قرار گرفته است:

 1. فراهم سازي بستر مناسب براي انتقال دانش و تجربيات محققین و پژوهشگران به صنايع كشور
 2. آشنایی با آخرین دستاوردهای علمی ، صنعتی و جدیدترین روشهای پژوهشی انجام یافته در حوزه صنعت 
 3. آشنایی دانشگاهیان و صنعتگران با فناوریهای نوین هسته ای در صنعت
 4. تعامل بیشتر بین نیروهای متعهد، متخصص دانشگاهی و صنعتی.
 5. فراهم نمودن زمینه‎ی جذب طرح‎های پژوهشی و عملیاتی مورد نیاز شرکت های صنعتی توسط دانشگاهیان و پژوهشگران و صنعتگران داخلی.
 6. بررسي يافته  ها و ايده هاي جديد کاربرد پرتوها در صنعت