تاریخ های مهم

  •  آخرین مهلت ارسال کامل مقالات : 8 / بهمن/ 1395
  • اعلام نتایج داوری مقالات : 15/ بهمن/ 1395
  • آخرین مهلت ثبت نام با تخفیف: 30/ بهمن/ 1395
  • زمان برگزاری کارگاه آموزشی: 9 اسفند 1395 
  • زمان برگزاری همایش: 8 اسفند 1395