1. کاربرد صنعت هسته ای در صنعت نفت
 2. کاربرد صنعت هسته ای در صنعت جوش
 3. کاربرد صنعت هسته ای در صنایع غذایی
 4. کاربرد صنعت هسته ای در کشاورزی
 5. کاربرد صنعت هسته ای در پزشکی

 

 1- کاربرد صنعت هسته ای در صنعت نفت

 • راديوایزوتوپهای مورد استفاده در صنعت
 • تهيه و توليد چشمه هاي پرتوزايي کبالت براي مصارف صنعتي
 • توليد چشمه ها ي ايريديم براي کاربردهاي صنعتي 

-      بررسي جوشکاري در لوله های   نفت و گاز

-      کاربرد تکنیکهای هسته ای در چاه پیمایی

-      بکارگیری سیستم های سنجش هسته ای در:

 • ضخامت سنجی،
 • سطح سنجی،
 • چگالی سنجی،

-     کاربرد تکنیکهای اسپکتروسکوپی در صنعت:

 • اسپکتروسکوپی گاما،
 • اسپکتروسکوپی نوترون،
 • اسپکتروسکوپی موسباور،
 • اسپکتروسکوپی طول عمر نابودی پوزیترون،

-      سیستم های سنجش عیار مواد معدنی،

-      استفاده از چشمه های ایزوتوپی در فرآیندهای ردیابی پرتوهای γ  ساطع شده:

 •  محاسبه زمان ماند در راکتورهای شیمیایی،
 • تکمیل و تخلیه مخازن،
 • استخراج مواد نفتی از مخازن،
 • مدیریت منابع آب و خاک،
 • رديابي ايزوتوپي مورد استفاده در صنایع،

-      نشتی یابی در لوله های انتقال نفت و گاز،

-      تکنيک های تصويربرداری هسته ای در بازرسی:

 • بازرسی بار،
 • بازرسی افراد،

-  تکنيک های تصويربرداری هسته ای در کنترل کيفی تجهیزات،

-  تست قطعات مکانیکی بکمک مواد پرتوزا:

 • مقاومت،
 •  سایش،
 • خوردگی،

-  عمريابي صخره‌ها و معادن با كربن 14

 

2- کاربرد صنعت هسته ای در صنایع غذایی

 •  پاستوریزه کردن که از تشعشع ضعیف استفاده می شود.
 •  استریلیزه کردن که از اشعه قوی گاما استفاده می شود.

 

3- کاربرد صنعت هسته ای در کشاورزی

 • موتاسیون هسته‌ای ژنها در کشاورزی
 • کنترل حشرات با تشعشعات هسته‌ای
 • جلوگیری از جوانه زدن سیب زمینی با اشعه گاما
 • انبار کردن میوه‌ها


4- کاربرد صنعت هسته ای در پزشکی
 

 

5- کابرد های دیگر صنعت هسته ای

-   باتری های ایزوتوپی ،

-  استفاده از سامانه های پرتودهی جهت:  

 • صنایع پلیمر،
 • صنایع شیمیایی،
 • پرتودهی زباله های بیمارستانی،
 • فاضلاب های صنعتی و شهری،
 • تصفیه آب